EFRR RPOWL

Infrastruktura Usług Społecznych

„Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Żułowie”

                  

 

 

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.13.02.00-IZ.00-06-001/16 w ramach Działania 13.2. Infrastruktura usług społecznych, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, złożyło wniosek o dofinansowanie Projektu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Żułowie”.

Decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 31 października 2017 roku, nasz wniosek został pozytywnie oceniony i wybrany do dofinansowania uzyskując wymaganą liczbę punktów i spełniając wymagane kryteria.

Czytaj więcej: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i...