O nas

   Dom Pomocy Społecznej w Żułowie położony jest na terenie malowniczej gminy Kraśniczyn powiatu Krasnostawskiego (22 km. od Krasnegostawu), w województwie lubelskim, na trasie Chełm – Zamość.

Sąsiedztwo Parku Krajobrazowego oraz brak przemysłu w okolicy gwarantują mieszkankom pobyt w spokojnym, czystym środowisku tak istotnym dla utrzymania pełni zdrowia. Dom jest placówką Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, które zostało założone w 1911 r. przez ociemniałą Różę Czacką, obecnie Błogosławioną Matkę Elżbietę. W 1918 r. założycielka Towarzystwa powołała Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, które po dzień dzisiejszy służy osobom niewidomym na każdym etapie ich życia. Ośrodek w Żułowie prowadzony jest od 1939 r. przez Siostry Franciszkanki i Współpracowników Świeckich. Tak długi okres działalności jak również zatrudnianie wykwalifikowanych pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, sprawiają, że nasz Dom jako jedyny w Polsce posiada specjalizację i ogromne doświadczenie w niesieniu pomocy kobietom z dysfunkcją narządów wzroku. Celem funkcjonowania placówki jest przede wszystkim stworzenie Domu naszym mieszkankom oraz towarzyszenie im w radościach i doświadczeniach codziennego życia. Dom zapewnia całodobową opiekę, pomoc pielęgniarską i lekarską oraz uczestnictwo w terapii zajęciowej 70 niepełnosprawnym pensjonariuszkom (niewidomym i słabowidzącym), które z powodu wieku i niepełnosprawności nie są zdolne do samodzielnego życia i którym nie można zorganizować właściwej opieki w domu rodzinnym. Na terenie ośrodka od 1995 r. funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej. Głównym celem prowadzonych zajęć terapeutycznych jest osiągnięcie przez uczestników jak największej samodzielności i zaradności społecznej. W zajęciach WTZ uczestniczą także mieszkanki Domu Pomocy Społecznej (DPS). Teren wokół Domu otoczony jest ogrodem, a jego estetyczne zagospodarowanie, sprzyja aktywnej rekreacji i wypoczynkowi. Otoczenie i alejki spacerowe pozbawione są barier architektonicznych, co umożliwia swobodne i samodzielne przemieszczanie się osób niepełnosprawnych. W budynku mieszkalnym pn. „Dom Nadziei" znajdują się: kaplica, pokoje dla mieszkanek (jedno, dwu i trzy osobowe), wyposażone w funkcjonalne meble i sprzęty domowe. Ponadto pomieszczenia ogólnego użytku takie jak: pokoje dziennego pobytu, świetlica, kuchenki pomocnicze, w których przez całą dobę dostępne są podstawowe produkty żywnościowe; gabinety medycznej pomocy doraźnej i pomieszczenie do rehabilitacji. Dom organizuje w ciągu roku i w czasie wakacji pielgrzymki, turnusy rehabilitacyjne i wyjazdy wypoczynkowe do atrakcyjnych miejsc. Dużym uznaniem cieszy się działający w Ośrodku chór mieszkanek „Słoneczny Krąg", który czynnie uczestniczy w różnych uroczystościach o charakterze religijnym i świeckim. Na co dzień przygotowuje oprawę liturgiczną Mszy Świętej oraz nabożeństw w miejscowej kaplicy pw. Matki Kościoła, która jest „Sercem Domu". Z codziennej wspólnej modlitwy niewidome Pensjonariuszki, Pracownicy oraz Siostry czerpią moc do ofiarnej służby. Przy Domu prowadzone jest gospodarstwo rolne, które dostarcza smacznych, zdrowych owoców i warzyw na własne potrzeby. Na terenie ośrodka, w suterenie dawnego budynku dworskiego, znajduje się pokój upamiętniający wojenny pobyt w Żułowie (listopad 1941 – czerwiec 1942) Sługi Bożego Ks. Prof. Stefana Wyszyńskiego, późniejszego biskupa lubelskiego i Prymasa Polski. Decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 12 marca 2010 r. Dom otrzymał pozwolenie, na czas nieokreślony, na prowadzenie DPS dla kobiet niepełnosprawnych fizycznie, w szczególności niewidomych i słabowidzących. Kierowanie do domu pomocy społecznej. Do Domu kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS w Żułowie. Wniosek winien być złożony do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych opiekun prawny musi mieć zgodę Sądu Rodzinnego na umieszczenie podopiecznego w DPS. Następnie pracownik socjalny OPS przeprowadza u osoby zainteresowanej wywiad środowiskowy i ustala jej dochód. Skierowanie osoby do DPS następuje w drodze postępowania administracyjnego zakończonego decyzją, od której przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Decyzję o skierowaniu do DPS i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w Domu wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania DPS. Szczegóły podane są w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (z późniejszymi zmianami).